Deklaracja dostępności serwisu szkola-bedon.pl

Deklaracja dostępności serwisu szkola-bedon.pl

Zespół Szkolno-przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.szkola-bedon.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  • Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  • Niektóre grafiki i zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych.

  • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo.

Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Kuśmirek, adres poczty elektronicznej sekretariat@szkola-bedon.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 213 21 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi ul. Jarzębinowa 1 95-020 Andrespol

Na teren obiektu z parkingu prowadzą 3 bramy. Od bram do budynku prowadzą ścieżki wyłożone kostką brukową. Do budynku prowadzą 3 wejścia ze schodami: jedno od strony ulicy Jarzębinowej, 2 od strony ulicy słowiańskiej. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Do wejścia głównego od strony ulicy Jarzębinowej prowadzą schody (6 stopni). Przy drzwiach po prawej stronie na wysokości 130 cm znajduje się dzwonek. Do 2 wejścia do szatni prowadzą schody w dół (4 stopnie). Do 3 wejścia do przedszkola od strony ulicy jarzębinowej prowadzą schody (2 stopnie). Po lewej stronie drzwi na wysokości 160 cm znajduje się dzwonek domofonu. Osobami oddelegowanymi do otwierania drzwi wejściowych oraz udzielania informacji przy wejściu są pracownicy obsługi. Na terenie szkoły działa monitoring obejmujący teren zewnętrzny oraz korytarze wewnątrz budynku. W budynku na każdym poziomie (parter, pierwsze piętro i piwnica) znajduje się korytarz.

Budynek nie posiada wind.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Przed bramą od strony ulicy Jarzębinowej znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego