Szkolnictwo w Bedoniu ma długą historię, sięga ono bowiem lat dwudziestych XX wieku. Wtedy to powstała pierwsza szkoła na tym terenie. Plac pod jej budowę ofiarował p. Roman Korwin-Kochanowski, ówczesny właściciel ziem bedońskich. Usytuowana była ona w miejscu obecnej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu Wsi. Pierwszym kierownikiem szkoły była p. Janina Polasikiewiczówna-Krygier. Po II Wojnie Światowej jej następcą został p. Mieczysław Cichecki.

                                              

1936 – poświęcenie pierwszego sztandaru szkoły w Bedoniu.
P. Janina Polasikiewiczówna-Krygier gości ks. Biskupa Kazimierza Tomczaka.

Nauka w tej 6-oddziałowej placówce odbywała się do roku 1947.

Wówczas to na ulicę Mostową 20 przeniesiono drewniany barak z Wiśniowej Góry, który został zaadoptowany na nową szkołę. Placówka ta funkcjonowała do roku 1993.
Kolejno kierowali nią po p. Mieczysławie Cicheckim:
– p. Henryk Muszyński,
– p. Helena Napolska,
– p. Jolanta Wojciechowska,
– p. Iwona Perka.

                                               

Budynek szkoły przy ulicy Mostowej

Decyzja o rozpoczęciu budowy nowej placówki została podjęta przez pierwszą niezależną Radę Gminy z wójtem Piotrem Kochanowskim. Stało się dopiero w 1989, po przemianach politycznych, jakie nastąpiły wówczas w Polsce. Jednak Społeczny Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym Michałem Korwin-Kochanowskim na czele już wcześniej przystąpił do prac związanych z dokumentacją dotyczącą nowej placówki. Zajął się  również wykupem ziemi pod budowę, a także zbiórką środków finansowych na ten cel.

                                     

Budowa nowej szkoły

6 VI 1992 roku Biskup Senior ks. dr Józef Rozwadowski poświęcił kamień węgielny, który został wbudowany w mury nowej szkoły.  Biskup Senior od samego początku był Dobrym Duchem budowy naszej szkoły.

4 IX 1993 roku miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w nowym budynku. Pierwszym dyrektorem tej szkoły była p. Iwona Perka.

W 1994 roku Rada Szkoły podjęła inicjatywę nadania szkole w Bedoniu imienia. Wśród wielu propozycji osoba Ojca Świętego okazała się największym autorytetem i wzorem dla uczniów. W maju ustanowiona została przez Radę Gminy uchwała o nadaniu szkole w Bedoniu imienia Jana Pawła II.  Rozpoczęto działania, których celem było uzyskanie zgody Stolicy Apostolskiej na przyjęcie za patrona Ojca Świętego. Decyzja taka zapadła 31 grudnia 1994 roku.

Przygotowując się do przyjęcia imienia przez szkołę, wykonano sztandar i tablicę pamiątkową. Przeprowadzony został również konkurs wiedzy o Ojcu Świętym, którego laureatki: Ola Woźniak i Marta Kochanowska wyjechały w nagrodę na spotkanie z Janem Pawłem II.

W dniach 30 IX  – 8 X 1995 roku miała miejsce pielgrzymka do Watykanu. Na prywatnej audiencji został wręczony Ojcu Świętemu dar: miniatura tablicy pamiątkowej z podpisami uczniów szkoły.

                                     

październik 1995 – wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II

21 X 1995 roku -Jego Ekscelencja Arcybiskup Łódzki, ks. dr Władysław Ziółek odprawił Mszę Św. w intencji szkoły, dokonał poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej. Tego dnia nastąpiło uroczyste przyjęcie przez naszą szkołę imienia Jana Pawła II.

21 X 2005 roku – nastąpiło uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Pamięci poświęconej Patronowi szkoły Janowi Pawłowi II . W Izbie znajdują się liczne pamiątki  po konkursach, naszych pielgrzymkach, dyplomy , nagrody uczniów.

31 X 2013 roku – otwarcie wielofunkcyjnego boiska „ Orlik”

Od 1 X 1997 do 31 VIII 2008 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła Gabriela Pietraszczyk – Ochman.

Od 1 IX 2008 do 31 VIII 2018 roku Małgorzata Sarzyńska.

Od 1 IX 2018 roku Dyrektorem Szkoły  jest Jolanta Kuśmirek.

Skip to content